fbpx

Veilingvoorwaarden HSH Auction 2020

1. Definities 

1. Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2. Koper: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een paard tijdens de Horse Sale Holland.
3. Notaris: de notaris ten overstaan van wie de veiling plaatsvindt.
4. Organisatie: Horse Sale Holland BV.
5. Toewijzing: de verklaring van de organisatie  en/of de veilingmeester aan koper, houdende de mededeling dat het gekochte tegen betaling van de koopsom aan koper is toegewezen.
6. Verkoper: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een paard  tijdens de veiling.
7. Veilingmeester: een door de organisatie aangewezen veilingmeester die de veiling leidt.

2. Algemeen

1. Horse Sale Holland BV (hierna te noemen de organisatie) organiseert in haar functie van bemiddelaar tussen verkoper en koper de veiling Horse Sale Holland (hierna te noemen ‘de veiling’). De veiling kan jaarlijks plaatsvinden zowel online als offline.
2. Het secretariaat van de veiling is te bereiken via annelou@hshauction.com en gevestigd te Annie M.G. Schmidtlaan 10 4207 VC Gorinchem.
3. Op de veiling en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing; De rechtsverhoudingen tussen de organisatie en de bieder/koper worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht, met complete uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).
4. De veiling vindt plaats onder toezicht van een notaris.
5. De veilingvoorwaarden zijn opgenomen op de website en de catalogus van de veiling. Ook zijn de veilingvoorwaarden op te halen bij het secretariaat.
6. Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle tijdens de veiling gesloten koopovereenkomsten met betrekking tot via de organisatie aangeboden paarden, alsmede op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
7. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, ontstaan voorafgaand aan, ten tijde van en/of na de veiling, behoudens indien deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de organisatie daaronder begrepen personen die met leiding van dit bedrijf zijn belast.  

3. Wijze van veiling 

1. De paarden worden bij opbod verkocht in de staat waarin zij zich op het moment van veilen bevinden. De organisatie is geen eigenaar van de geselecteerde veilingpaarden en heeft geen directe of indirecte belangen bij de veilingpaarden. De rol van de organisatie is beperkt tot het bieden van een platform, waarop potentiële kopers de mogelijkheid krijgen om direct van de eigenaar van de betreffende paarden te kopen.
2. De organisatie heeft de bevoegdheid om de volgorde van de te verkopen paarden te wijzigen of zonder opgave van redenen personen als bieder/koper te weigeren.
3. Het bieden geschiedt op een door de organisatie te bepalen wijze die voorafgaand aan de veiling op de website bekend zal worden gemaakt. De organisatie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bieder te weigeren. De paarden zullen tijdens de veiling per opbod in euro’s worden verkocht, tenzij anders aangegeven, met een minimale inzet van € 4.000,-. Gereden paarden starten met een minimale inzet van € 6.000,-. 
4. De paarden worden verkocht voetstoots zonder actie of reactie, in de staat waarin zij zich bij gunning bevinden.
5. Het bieden geschiedt door het digitaal invoeren van een bod. Bieders/kopers worden geacht volledig handelingsbekwaam te zijn en bij het volle verstand. Iedere bieder/koper wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod definitief is geaccepteerd. Een bieder/koper is naast zijn eventuele lastgever volledig aansprakelijk voor het nakomen van zijn verplichtingen.
6. Een potentiële bieder/koper zal aan zijn/haar bod worden gehouden, totdat een eventueel hoger bod volgt. Krijgt de koper de afslag door de organisatie toegewezen dan is die betreffende koper verplicht het rekeningbedrag te voldoen. In geval van twijfel betreffende de geldigheid van een afslag, kan het laatste opbod weer aangenomen worden en zal het opbieden hervat worden. De notaris beslist bindend over eventuele geschillen die bij of tijdens het bieden ontstaan.
7. De organisatie is niet aansprakelijk wanneer een op de website vermeld paard uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden.
8. De organisatie hebben het recht onjuistheden in door of namens hun gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en anderszins, al of niet tijdens een veiling, gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid.
9. De notaris constateert en, voor zover nodig, legt feiten vast, die zich tijdens de veiling voor doen. Eventuele geschillen die daarop betrekking hebben worden door de notaris op grond van zijn constateringen en vastleggingen bindend beslist.  
10. Biedstappen €4.000 - €6.000 > €250 €6.001 - €15.000 > €500 €15.001 - €50.000 > €1.000 €50.001 > €2.000

4. Consumenten en onlinekoop

Bij online verkopen geldt voor Consumenten het wettelijk herroepingsrecht op basis van art 6:230o e.v. Burgerlijk Wetboek. Dit artikel geeft consumenten bij een onlinekoop het wettelijk recht om een online verkoopovereenkomst binnen een periode van veertien (14) dagen na levering, zonder opgaaf van redenen te ontbinden. 

5. Afrekening 

1. De bieder/koper zal onmiddellijk na gunning een digitale koopovereenkomst tekenen. Mocht de koopovereenkomst niet onmiddellijk aan de bieder/koper ter ondertekening worden aangeboden, dan dient hij zich direct na de veiling te melden bij het secretariaat van de veiling.
2. De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen verkoper en koper. De veilingkosten die koper dient te voldoen zijn onherroepelijk verschuldigd aan De organisatie vanaf het moment van toewijzing van het paard.
3. Direct na afloop van de veiling dient de koper zijn/haar betalingsverplichtingen te vervullen door het betalen van de factuur. Indien de koper hieraan niet voldoet, is de organisatie gerechtigd de bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en het gekochte paard opnieuw te veilen, dan wel het gekochte paard toe te wijzen aan de een na hoogste bieder. De koper is in dat geval van rechtswege in verzuim en is gehouden de daardoor veroorzaakte schade aan de organisatie te vergoeden, onverminderd de overige rechten van de organisatie. De schade bestaat uit het verschil tussen het door de koper geboden bedrag vermeerderd met de veilingkosten en het uiteindelijk gerealiseerde bedrag vermeerderd met kosten. Het schadebedrag is direct opeisbaar. 
4. De bieder/koper dient de koopsom (incl. BTW) te voldoen aan de verkoper. Contactgegevens van de verkoper zijn op te halen bij het secretariaat.
5. De bieder/koper dient de veilingkosten direct te voldoen aan de organisatie. De veilingkosten zijn 10% (excl. BTW) van de verkoopsom. 
6. Het is de organisatie toegestaan om informatie in te winnen omtrent de financiële gegoedheid van een betreffende bieder/koper en deelname aan de veiling door en het sluiten van een overeenkomst met de betreffende bieder/koper afhankelijk te stellen van het stellen van zekerheid voor de te betalen koopprijs (bankgarantie, letter of credit of een andere vorm van zekerheid).
7. Het is mogelijk om via de veiling een verzekering af te sluiten.
8. Voor verkoper bedragen de veilingkosten: 10% van de opbrengst (excl. BTW) met een minimum van € 500,-.
9. Verkoper is verplicht een paard daadwerkelijk te laten veilen. Schendt hij deze verplichting, dan verbeurt hij aan De organisatie zonder rechterlijke tussenkomst een terstond opeisbare - en niet voor matiging vatbare – boete van € 1.500,-, tenzij er sprake is van overmacht zoals bepaald in het artikel hieronder;

Onder overmacht worden alleen de navolgende omstandigheden verstaan:

a) Overlijden van het paard;
b) Veterinaire redenen die naar het uitsluitend oordeel van een daartoe door de organisatie aangewezen dierenarts er toe leiden dat het paard niet kan worden geveild; c) Andere omstandigheden die uitsluitend naar het oordeel van de organisatie een beroep op overmacht rechtvaardigen. 

6. Veilingpaarden 

1. De aangeboden paarden in de veiling zijn geïdentificeerd op afstamming, geslacht, kleur en geboortejaar, zoals deze op de website zijn aangegeven.
2. De organisatie heeft getracht de website zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De informatie over de afstamming is erop gericht een indruk te geven van de kwaliteit van de paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee enige of welke garanties dan ook te geven.
3. Het is de verantwoordelijkheid van verkoper de juistheid van de informatie over zijn paard, zoals vermeld op de website,  te controleren en de organisatie  uiterlijk op de dag van de veiling 1 uur vóór aanvang van de veiling van eventuele fouten, correcties en toevoegingen schriftelijk in kennis te stellen.
4. De paarden die via de veiling verkocht zullen worden, zijn ten laatste zes maanden voorafgaande aan de veiling röntgenologisch in orde bevonden. Voorafgaand aan de veiling ondergaan alle paarden een verkort klinisch onderzoek.
5. De veterinaire bevindingen kunnen voorafgaande aan de veiling op verzoek van de potentiële koper worden ingezien en toegelicht door dierenarts Henk van Enckevoort.  

7. Afgifte, risico- en eigendomsoverdracht 

1. Direct na de gunning van een paard gaat het risico met betrekking tot het gekochte paard over op de koper en zijn alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren, overgedragen aan de betreffende koper. De koper zal de organisatie en verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake.
2. Het gekochte paard wordt door de koper opgehaald. 
3. Indien een koper van oordeel is dat het gekochte paard na feitelijke levering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de koper hierop geen beroep meer doen indien hij niet binnen drie weken na ontdekking de verkoper (met kopie aan de organisatie) daarvan op de hoogte heeft gesteld per aangetekende brief.
4. Indien de bieder/koper bij het gekochte paard stalondeugden constateert, zijnde kribbebijten, weven of luchtzuigen, dan dient de bieder/koper binnen drie dagen na de levering de verkoper en met de organisatie in kopie organisatie hiervan schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aard van de stalondeugden op de hoogte te stellen. Deze stalondeugden dienen binnen 48 uur na levering te zijn geconstateerd door een veterinair.  

8. Aansprakelijkheid 

1. De organisatie sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van koper, verkoper en derden en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, met betrekking tot de navolgende gevallen.
2. De organisatie sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand van de te veilen paarden, daaronder mede verstaan met betrekking tot osteochondrotische afwijkingen in de knie- en spronggewrichten van het paard (hierna: “OC/OCD”).
3. De organisatie is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte paarden worden afgehaald. Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor een ieder op eigen risico.
4. De organisatie is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving.
5. Indien de organisatie aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid – voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt – beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de organisatie beperkt tot de koopsom van de betreffende zaak/zaken.
6. De organisatie is niet aansprakelijk voor (druk)fouten op de website met betrekking tot de pedigree (dit zijn de gegevens met betrekking tot de afstamming van de te veilen paarden). De juistheid van deze gegevens is de verantwoordelijkheid van verkoper.
7. Elk vorderingsrecht op de organisatie vervalt na verloop van twaalf maanden nadat de zaak/zaken volgens de overeenkomst aan koper zijn geleverd of aan koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de organisatie binnen deze termijn voor de bevoegde rechter is gedagvaard.
8. De in deze veilingvoorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de organisatie of haar leidinggevende ondergeschikten.  

9. Geschillen

De rechtsverhoudingen tussen de organisatie en de bieder/koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met complete uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Geschillen, anders dan die aan het oordeel van de veilingmeester of de notaris zijn onderworpen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Oost Brabant te ‘‘s-Hertogenbosch. 

Maandag 7 december | online veiling